Seleccionar página

Politica de Privacidade

AMPARO ANGUEIRA VITURRO (o «Titular») facilita aos usuarios (o «Usuario» ou os «Usuarios») do presente sitio web (o «Sitio Web«) a seguinte información.

Infórmase aos Usuarios conforme ao establecido no art 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) (o «RGPD»).Os produtos e servizos ofrecidos polo Titular están dirixidos a maiores de 18 anos. No suposto excepcional de que se ofrecese algún servizo dirixido especificamente a menores de devandita idade, o Titular solicitará a conformidade dos pais ou titores para o tratamento dos datos persoais. Esta Política de Privacidade xunto co Aviso Legal, a Política de Cookies e as Condicións xerais de contratación son o conxunto de normas que definen os termos e condicións que regulan o acceso e uso da a parte pública e á parte privada deste Sitio Web.

1.1 LICITUD DO TRATAMENTO

Base xurídica:

RGPD: 6.1 a) o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos; 6.1 b) O tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a petición de leste de medidas precontractuais.

Finalidade do tratamento: Xestión administrativa das solicitudes que se realicen a través da páxina web, o seguimento e remisión aos socios ou posibles interesados de actividades, noticias, programas ou de calquera dos servizos e produtos ofrecidos que estean relacionados coa actividade institucional que o Titular desenvolve.

Colectivo: Persoas físicas, incluídas os representantes de persoas xurídicas.

Categorías de Datos: Datos identificativos

Categoría destinatarios: Non están previstas comunicacións de datos.

Transferencias Internacionais: Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

Prazo supresión: Conservaranse durante o tempo necesario para o cumprimento dos dereitos e obrigacións derivados da relación contractual.

Entidade responsable: O Titular

Exercicio de dereitos: Tal e como veñen recollidos na presente Política de Privacidade

1.2 INFORMACIÓN COMERCIAL OU PUBLICIDADE

O Titular infórmalle que a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información prohibe o envío de comunicacións publicitarias ou promocionais a través de calquera medio de comunicación electrónica que previamente non fosen solicitadas ou expresamente autorizadas polos destinatarios excepto cando exista unha relación contractual previa e sempre que o remitente obtivese de forma lícita os datos de contacto do destinatario e empregáseos para envíos comerciais referentes a produtos ou servizos da súa empresa similares aos inicialmente contratados. Non obstante, aínda que marque a casilla de aceptación ou exista unha relación contractual previa, poderá en calquera momento, revogar o seu consentimento para o envío de comunicacións comerciais de acordo ao exercicio de dereitos detallado na presente política. No caso de que queira realizar unha baixa das comunicacións comerciais e publicitarias, pode realizala vostede mesmo enviando un correo electrónico, desde a conta que desexa dar de baixa, indicando no asunto «Baixa de comunicacións comerciais».

1.3 MEDIDAS DE SEGURIDADE

O Titular obrígase a adoptar as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos a que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural, todo iso de conformidade coa normativa vixente na materia.

1.4 CONFIDENCIALIDAD

O Titular comprométese a gardar a máxima reserva e segredo sobre a información de carácter persoal. O Titular non cede os seus datos a terceiros, salvo requisito legal. O Titular será responsable de que o seu persoal, colaboradores, directivos e en xeral, todas as persoas que teñan acceso á información confidencial e aos datos de carácter persoal respecten a confidencialidade da información, así como as obrigacións relativas ao tratamento de datos de carácter persoal fixado pola lexislación vixente. Xa que logo, o Titular realizará cantas advertencias e subscribirá cantos documentos sexan necesarios, con devanditas persoas, co fin de asegurar o cumprimento de tales obrigacións. O acceso dos datos persoais será aquel que for absolutamente indispensable para a prestación das obrigacións previstas no contrato. Xa que logo, o Titular realizará cantas advertencias e subscribirá cantos documentos sexan necesarios, con devanditas persoas, co fin de asegurar o cumprimento de tales obrigacións.

1.5 PROCEDEMENTO DE EXERCICIO DEREITOS

Como usuario do noso sitio web, dos produtos ou servizos do titular si entende que o tratamento dos seus datos persoais non é acorde coa normativa vixente, ou ben quere exercitar os dereitos recoñecidos pola lexislación vixente; acceso, rectificación, supresión (dereito ao esquecemento), limitación do tratamento, potabilidade, oposición ou o dereito a non ser obxecto de decisións individualizadas.

Para proceder ao exercicio destes dereitos, en CASA DO PATÍN, seguimos as instrucións da Axencia Española de Protección de Datos. Para iso, agradeceriámoslle siga as seguintes instrucións:

1.- Descargar o modelo do exercicio do dereito que quere exercitar: https://www.aepd.é/reglamento/dereitos/index.html
2.- Cumprimentar o modelo, indicando os datos requiridos

-AMPARO ANGUEIRA VITURRO

– PORTA FONDO DE VILA, 4 15900 PADRÓN

3.- Acompañar coa solicitude, a súa NIF ou un documento equivalente (NIE ou Pasaporte) que permita acreditar a súa identidade.
4.- Remitir esta documentación a: info@casadopatin.es

No caso de que queira realizar unha baixa das comunicacións comerciais e publicitarias, pode realizala vostede mesmo enviando un correo electrónico, desde a conta que desexa dar de baixa, indicando no asunto «Baixa de comunicacións comerciais». Non obstante, si ten calquera cuestión sobre o procedemento pode contactar connosco a través do correo electrónico dirixíndose a: info@casadopatin.es

O exercicio destes dereitos é gratuito. Non obstante, si non estivese conforme pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

1.6 POLITICA DE PRIVACIDAD REDES SOCIAIS

En cumprimento da normativa vixente e aplicable en Protección de Datos de Carácter Persoal (RGPD) e a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), AMPARO ANGUEIRA VITURRO informa aos usuarios, que procedeu a crear un perfil nas Redes Sociais Facebook, Instagram e Twitter coa finalidade principal de publicitar os seus produtos e servizos.

Datos de AMPARO ANGUEIRA VITURRO:

– CIF: 33252465P

– DIRECCIÓN: PORTA FONDO DE VILA, 4 15900 PADRÓN

– CORREO ELECTRÓNICO: info@casadopatin.es

– DOMINIO WEB: https://casadopatin.es

O usuario dispón dun perfil na mesma Rede Social e decidiu unirse á páxina creada por AMPARO ANGUEIRA VITURRO, mostrando así interese na información que se publicite na Rede. Ao unirse á nosa páxina, facilítanos o seu consentimento para o tratamento daqueles datos persoais publicados no seu perfil.

O usuario pode acceder en todo momento ás políticas de privacidade da propia Rede Social, así como configurar o seu perfil para garantir o seu privacidade.

AMPARO ANGUEIRA VITURRO ten acceso e trata aquela información pública do usuario, en especial, o seu nome de contacto. Estes datos, só son utilizados dentro da propia Rede Social. Non son incorporados a ningún sistema de tratamento.

Datos de menores de idade ou incapaces

O acceso e rexistro nesta rede social está prohibido aos menores de catorce (14) anos, de forma que igualmente queda prohibido o acceso e uso dos menores de catorce (14 anos) á páxina oficial de AMPARO ANGUEIRA VITURRO na mesma. Pola súa banda, si o usuario é incapaz, AMPARO ANGUEIRA VITURRO advirte que será necesaria a asistencia consentida do titular da patria potestade ou tutela do usuario ou o seu representante legal para o acceso e uso desta páxina oficial. AMPARO ANGUEIRA VITURRO quedará expresamente exonerada de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso da súa páxina oficial por menores e incapaces sendo dita responsabilidade dos seus representantes legais en cada caso.

En relación aos dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal dos que vostede dispón e que poden ser exercitados ante AMPARO ANGUEIRA VITURRO, de acordo coa RGPD, debe ter en conta os seguintes matices:
– Dereito de Acceso: É o dereito do usuario a obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e do tratamento que se realizou ou realice, así como da información dispoñible sobre a orixe de devanditos datos e as comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.

– Dereito de Rectificación: É o dereito do afectado a que se modifiquen os datos que resulten ser inexactos ou incompletos. Só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control de AMPARO ANGUEIRA VITURRO, por exemplo, eliminar comentarios publicados na propia páxina, imaxes ou contidos web onde consten datos de carácter persoal do usuario.

– Dereito á Limitación de tratamento: É o dereito a que se limiten os fins do tratamento previstos de forma orixinal polo responsable do tratamento.

– Dereito de Supresión: É o dereito a suprimir os datos de carácter persoal do usuario, fóra diso o previsto no propio RGPD ou noutras normativas aplicables que determinen a obligatoriedad da conservación dos mesmos, en tempo e forma.
– Dereito de portabilidade: O dereito a recibir os datos persoais que o usuario, facilite, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable.

– Dereito de Oposición: É o dereito do usuario a que non se leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese o tratamento dos mesmos por parte de AMPARO ANGUEIRA VITURRO.

AMPARO ANGUEIRA VITURRO realizará as seguintes actuacións:

– Acceso á información pública do perfil.

– Publicación no perfil do usuario de toda aquela información xa publicada na páxina de AMPARO ANGUEIRA VITURRO.
– Enviar mensaxes persoais e individuais a través das canles da Rede Social.

– Actualizacións do estado da páxina que se publicarán no perfil do usuario.

O usuario sempre pode controlar as súas conexións, eliminar os contidos que deixen de interesarlle e restrinxir con quen comparte as súas conexións, para iso deberá acceder á súa configuración de privacidade.


Publicacións
O usuario, unha vez unido á páxina de AMPARO ANGUEIRA VITURRO, poderá publicar nesta última comentarios, enlaces, imaxes ou fotografías ou calquera outro tipo de contido multimedia soportado pola Rede Social. O usuario, en todos os casos, debe ser o titular dos mesmos, gozar dos dereitos de autor e de propiedade intelectual ou contar co consentimento dos terceiros afectados. Prohíbese expresamente calquera publicación na páxina, xa sexan textos, gráficos, fotografías, vídeos, etc. que atenten ou sexan susceptibles de atentar contra a moral, a ética, o bo gusto ou o decoro, e/ou que infrinxan, violen ou quebranten os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, o dereito á imaxe ou a Lei. Nestes casos, AMPARO ANGUEIRA VITURRO resérvase o dereito a retirar de inmediato o contido, podendo solicitar o bloqueo permanente do usuario.

AMPARO ANGUEIRA VITURRO non se fará responsable dos contidos que libremente publicou un usuario.
O usuario debe ter presente que as súas publicacións serán coñecidas polos outros usuarios, polo que el mesmo é o principal responsable do seu privacidade.

As imaxes que poidan publicarse na páxina non serán almacenadas en ningún sistema de tratamento por parte de AMPARO ANGUEIRA VITURRO, pero si que permanecerán na Rede Social.


Concursos e promociones

AMPARO ANGUEIRA VITURRO resérvase o dereito a realizar concursos e promociones, nos que poderá participar o usuario unido á súa páxina. As bases de cada un deles, cando se utilice para iso a plataforma da Rede Social, serán publicadas na mesma. Cumprindo sempre coa LSSI-CE e con calquera outra norma que lle sexa de aplicación.

A Rede Social non patrocina, avala nin administra, de modo algún, ningunha das nosas promociones, nin está asociada a ningunha delas.

Publicidade
AMPARO ANGUEIRA VITURRO utilizará a Rede Social para facer publicidade dos seus produtos e servizos, en todo caso, si decide tratar os seus datos de contacto para realizar accións directas de prospección comercial, será sempre, cumprindo coas esixencias legais da RGPD e da LSSI-CE.

Non se considera publicidade o feito de recomendar a outros usuarios a páxina de AMPARO ANGUEIRA VITURRO para que tamén eles poidan gozar das promociones ou estar informados da súa actividade.
A continuación detallamos o enlace á política de privacidade da Rede Social:

– Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

– Twitter: https://twitter.com/privacy

– Instagram: https://help.instagram.com/581066165581870