Seleccionar página

Aviso Legal

AMPARO ANGUEIRA VITURRO (o «Titular») facilita aos usuarios (o «Usuario» ou os «Usuarios») do presente sitio Web (o «Sitio Web) a seguinte información.

1.1 IDENTIFICACIÓN DO TITULAR

Denominación social: AMPARO ANGUEIRA VITURRO

Nome Comercial: CASA DO PATÍN

Domicilio social: PORTA FONDO DE VILA, 4 15900 PADRÓN

NIF: 33252465P

Teléfono: 34 981 81 07 05

E-Mail: info@casadopatin.es

Nome do dominio: https://casadopatin.es

1.2 CONDICIÓNS DE USO

A continuación, expóñense os termos e condicións de uso deste Sitio Web (as «Condicións de Uso»), cuxos Usuarios deberán cumprir en todo momento.

Este Aviso Legal xunto coa Política de Privacidade, a Política de Cookies e as Condicións xerais de contratación son o conxunto de normas que definen os termos e condicións que regulan o acceso e uso da a parte pública e á parte privada deste Sitio Web.

O Titular require da prestación de servizos e subministracións de terceiros, incluído o transporte a través de redes de telecomunicacións, cuxa fiabilidade, calidade, continuidade e funcionamento non lle corresponde, polo que o acceso pode ser suspendido, cancelado ou resultar inaccesible por motivos técnicos.

Doutra banda, o Titular resérvase o dereito a interromper o acceso á súa páxina web, en calquera momento e sen previo aviso, xa sexa por motivos de seguridade, de control, de mantemento, por fallos de fornezo eléctrico ou por calquera outra causa. Dita interrupción poderá ter carácter temporal ou definitivo, nese caso comunicarase tal circunstancia aos Usuarios, quen poderán sufrir a perda, no seu caso, da información almacenada nos distintos servizos. En consecuencia, o Titular non garante a fiabilidade, a dispoñibilidade nin a continuidade da súa páxina Web, no caso de que concorran as citadas causas, polo que en ningún caso poderán esixirse ao Titular neste sentido.

1.3 USO DO SITIO WEB

O Usuario comprométese a non utilizar este sitio Sitio Web para desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral ou á orde pública e, en xeral, a facer un uso conforme á lexislación vixente e ás presentes condicións xerais.

1.4 CONTIDOS

Os Contidos deste sitio Sitio Web, entendendo por estes, meramente a título enunciativo, os seguintes: índices, textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, links, contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e código fonte teñen un carácter meramente informativo, en ningún caso constitúen asesoramento legal ou profesional ou o establecemento dunha relación comercial ou contractual.

O Titular poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño da Web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso deste Sitio Web.
O Titular non asume ningunha responsabilidade sobre enlácelos facía outros sitios ou páxinas Web que, no seu caso, puidesen incluírse no mesmo, xa que non ten ningún tipo de control sobre os mesmos, polo que o usuario accede baixo a súa exclusiva responsabilidade ao contido e nas condicións de uso que rexan nos mesmos.
Tanto o acceso a este Sitio Web como o uso non consentido que poida efectuarse dos contidos do mesmo é de exclusiva responsabilidade de quen o realiza.

O Usuario comprométese a non utilizar calquera dos Contidos que este Sitio Web poña á súa disposición para desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral ou á orde pública e, en xeral, a facer un uso conforme ás presentes condicións xerais.

1.5 PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os contidos da páxina web, entendendo por estes a título meramente enunciativo os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, enlaces e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño e códigos fonte (en diante, os Contidos) son propiedade intelectual do Titular ou no seu caso, de terceiros, salvo que se especifique o contrario. Do mesmo xeito, as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos son titularidade exclusiva de AMPARO ANGUEIRA VITURRO ou no seu caso, de terceiros, salvo que se especifique o contrario.
Os Contidos están protexidos pola lexislación vixente sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor do Titular, ou dun terceiro. A reprodución total ou parcial, distribución, cesión, comunicación pública, transformación ou calquera outro acto que non sexa expresamente autorizado polo Titular dos dereitos de explotación quedan prohibidos.
Non obstante o anterior, o Usuario poderá visualizar e obter unha copia privada temporal dos Contidos para o seu exclusivo uso persoal e privado nos seus sistemas informáticos (software e hardware), sempre que non sexa coa finalidade de desenvolver actividades de carácter comercial ou profesional, así como a súa distribución, modificación, alteración ou descompilación, salvo autorización expresa do Titular.

Respecto de as citas de produtos e servizos de terceiros, o Titular, recoñece a favor destes terceiros os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición na Web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do Titular sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio, ou recomendación por parte do Titular, a non ser que se manifeste de xeito expresa.
En caso de dúbida, pode solicitar máis información a través do noso formulario de contacto web.

1.6 RESPONSABILIDADE

O Titular declina calquera responsabilidade respecto de a información que se ache fose deste Sitio WEB e non xestionado directamente polos nosos informáticos.

En ningún caso, a existencia de sitios enlazados, denominacións ou marcas de terceiros debe presupoñer a existencia de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación do Titular coas manifestacións, contidos ou servizos provistas por estes.

Todo enlace de terceiros á WEB son á súa páxina principal, quedando expresamente prohibidos links profundos, o framming e calquera outro aproveitamento dos contidos da Web, a favor de terceiros non autorizados expresamente.
Prohíbese utilizar logotipos, marcas comerciais ou calquera outro gráfico propiedade do Titular como parte dun enlace sen permiso expreso e por escrito.

1.7 LEXISLACIÓN APLICABLE E JURISDICCIÓN

O presente Aviso Legal réxese en todos e cada un dos seus extremos pola lei aplicable en España.
Para calquera controversia que puidese suscitarse entre o Titular e o Usuario, acórdase o sometemento, coa renuncia expresa a calquera outro foro, aos Xulgados e Tribunais da cidade de Padrón.